زفکا-تحلیل

تحلیل ۰۹.۰۱.۱۳۹۸:

اگر سهم موفق به عبور از مقاومت ۴۲۵۰۰ شود تا حدود قیمت ۵۱۴۳۳ رشد خواهد کرد

اگر سهم موفق به عبور از مقاومت ۴۲۵۰۰ نشود تا حدود قیمت ۲۵۶۲۰ ریزش خواهد کرد